Novinky

okt 12, 2020

Usmernenie k úhrade poplatkov za ubytovanie a stravu !!!


Výber poplatkov za ubytovanie a stravu v ŠI sa riadi VZN KSK č. 9/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Počas mimoriadneho prerušenia prevázdky škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa výber mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, v období odo dňa, kedy došlo k mimoriadnemu prerušeniu činnosti t. j. 12. 10. 2020 podľa osobnitných predpisov (školský zákon), do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude obnovené poskytovanie ubytovania v ŠI rozhodnutím MŠVVaŠ SR, pozastavuje.

 

Žiadame rodičov, aby poplatky za stravu a ubytovanie na mesiace november a december NEUHRÁDZALI.

Ďakujeme

                                                                       Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI

Výber poplatkov za ubytovanie a stravu v ŠI sa riadi VZN KSK č. 9/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšk príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Počas mimoriadneho prerušenia prevázdky škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa výber mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI, v období odo dňa, kedy došlo k mimoriadnemu prerušeniu činnosti t. j. 12. 10. 2020 podľa osobnitných predpisov (školský zákon), do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude obnovené poskytovanie ubytovania v ŠI rozhodnutím MŠVVaŠ SR, pozastavuje.

 

Žiadame rodičov, aby poplatky za stravu a ubytovanie na mesiace november a december NEUHRÁDZALI.

Ďakujeme

                                                                       Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI