Novinky

apr 30, 2021

Dôležité informácie pre zákonných zástupcov - NEPREHLIADNITE !!!


Povinnosti zákonného zástupcu žiačky ubytovanej v ŠI:

a)     Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiačky do školského internátu a pri odchode žiačky zo školského internátu (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

b)     Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška, respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

c)     Dodržiava pokyny riaditeľky ŠI, ktoré upravujú podmienky prevádzky internátu - na školský rok 2020/2021.

d)     Predkladá po každom prerušení dochádzky žiačky do školského internátu v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

e)     V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vychovávateľku výchovnej skupiny, prípadne vedenie ŠI. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školský internát.

V prípade neprítomnosti žiačky v školskom internáte z dôvodu:

f)      podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

g)     ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiačky do školského internátu "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiačok všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiačka v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jej neprítomnosti

Povinnosti zákonného zástupcu žiačky ubytovanej v ŠI:

a)     Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiačky do školského internátu a pri odchode žiačky zo školského internátu (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

b)     Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška, respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

c)     Dodržiava pokyny riaditeľky ŠI, ktoré upravujú podmienky prevádzky internátu - na školský rok 2020/2021.

d)     Predkladá po každom prerušení dochádzky žiačky do školského internátu v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

e)     V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vychovávateľku výchovnej skupiny, prípadne vedenie ŠI. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školský internát.

V prípade neprítomnosti žiačky v školskom internáte z dôvodu:

f)      podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

g)     ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiačky do školského internátu "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiačok všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiačka v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jej neprítomnosti