Povinne zverejňované informácie

Identifikačné údaje

 

Názov školského zariadenia:

ŠKOLSKÝ  INTERNÁT  POVAŽSKÁ 7, KOŠICE

Sídlo: 

Považská 7

040 11  Košice

IČO: 00606821

DIČ: 202 173 9588

Spôsob zriadenia: Zriaďovacou listinou

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

 

Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry 

Schéma organizačnej štruktúry 

 Schéma organizačnej štruktúry od 01. 01. 2020

Správny orgán organizácie: Ing. Dana Rošková, riaditeľka Ši

Samosprávne orgány:  Rada školského zariadenia, Štatút Rady ŠI

                                       Rada rodičov

                                       Žiacka rada

Poradné orgány:  Pedagogická rada

Metodické orgány:  Metodické združenie

Výkonné orgány:  Vedenie školského internátu

 

Úradné hodiny

Pondelok     9:00 - 12:00     13:00 - 14:00

Utorok         9:00 - 12:00     13:00 - 14:00

Streda         9:00 - 12:00     13:00 - 14:00

Štvrtok        9:00 - 12:00     13:00 - 14:00

Piatok          9:00 - 12:00     13:00 - 14:00

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety
 
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky Ministerstva financií č.481/2000
o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií môžete svoju žiadosť o informácie podať:
 
osobne:
Sekretariát riaditeľky školského internátu
Školský internát, Považská 7, Košice
 

poštou:
Školský internát
Považská 7
040 11 Košice 

telefonicky:
055/643 52 05 


faxom:
055/643 52 05

elektronickou poštou:
sipovke@sipovke.sk

Školský internát má zriadenú elektronickú schránku.

 

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnením informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školského internátu

Sadzobník za poskytovanie informácií  
tlač alebo fotokópia jednostrannej A4 – 0,05 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej A4 – 0,08 €/strana
tlač alebo fotokópia jednostrannej A3 – 0,13 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej A3 – 0,2 €/strana
kompaktný disk - 0,99 €

obálka formátu C5,C6 - 0,07 €
obálka formátu C4 - 0,10 €
obálka na disketu ( do 20) - 0,33 €
poštové poplatky – podľa cenníka Slovenskej pošty 

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka v hotovosti do pokladne školského internátu, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene.    

Školský internát poskytuje informácie zadarmo do výšky nákladov 3,32 €.
Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.
 
 
Smernica o vybavovaní sťažností