Celointernátne aktivity

CELOINTERNÁTNE AKTIVITY 

ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

                                  

       

Spoločenská výchova (ďalej SV)

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Otvorenie školského roka, stretnutie s rodičmi  a žiačkami 1. roč.  

september

Ing. Rošková

Ing. Lukáčová

Psychologické poradenstvo  pre žiačky zamerané na toleranciu, predsudky, emócie, komunikáciu, konflikty, vzťahy 

október/december

január/február

Mgr. Čigášová

 

Psychologické poradenstvo pre žiačky pri vzdelávacích ťažkostiach -Ako sa máme učiť 

október, máj

Mgr. Čigášová, p. Perlová, Mgr.Nežníková, Bc. Ušalová

Rozlúčka so žiačkami IV. ročníka – spoločenský večer

máj

Mgr. Šebešťanová

Slávnostná večera so žiačkami 4. ročníka

máj

Mgr. Belejová

Najlepší krížovkár /súťaž/

január

Mgr. Nežníková

Čaro sudoku

november

Mgr. Lipnická

Čitateľský maratón

marec

Mgr. Belejová

Vedenie záujmového útvaru Nechtový dizajn

1 x týždenne

Mgr. Šebešťanová

Návštevy koncertov, divadla, výstav a ponúkaných aktivít mesta Košice

celoročne

skupinové vychovávateľky

Milujem Slovensko

november

Mgr. Jurčiová, Bc. Ušalová

Vianočná akadémia

december

Ing. Hricková

Slávnostná večera so žiačkami 1. ročníka

september

Mgr. Belejová

Spoločenská etiketa – Vstúpme do spoločnosti

marec

Mgr. Nežníková         

 

Mravná výchova   (ďalej MV)

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Filmové predstavenie ku dňu holokaustu   

september

p. Perlová

Filmové predstavenie s protidrogovou témou

november

p. Perlová

Charitatívna zbierka

december, apríl

Mgr. Nežníková

Filmové predstavenie s témou multikulturalizmu

február

p. Perlová

Kyberšikanovanie, bezpečne na internete

marec

Ing. Kuncová

Burza kníh

marec

Mgr. Belejová

Namaľuj si svoj svet - výtvarná súťaž

marec

p. Perlová

Prezentácia pohľadov na zdravý životný štýl prostredníctvom plagátu

marec

Mgr. Nežníková

Riziká práce v zahraničí

apríl

p. Perlová

Prieskum výskytu užívania legálnych a nelegálnych drog u žiačok ŠI

október

p. Perlová

Prieskum šikanovania u žiačok ŠI

november

Mgr. Čigášová

Veselo i vážne o šikanovaní

september

Ing. Kuncová

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  (ďalej VMR) 

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Vedenie záujmového útvaru Gazdinka

1x týždenne

p. Perlová

Túžby lásky – beseda s Mgr. Hudákom

október

Ing. Hricková

Vedenie záujmového útvaru handmade

1x týždenne

Mgr. Nežníková

Beseda s gynekologičkou

január

Ing. Kuncová

Moja prvá láska – literárna súťaž

Január, február

Mgr. Lipnická

Tradičná a moderná výšivka – výstavka

december

Mgr. Nežníková

Červené stužky

november, decem.

p. Perlová

Vedenie výtvarného záujmového útvaru Big Shot

1x týždenne

Mgr. Lipnická

Ovocné kreácie

október

Mgr. Nežníková

 

Estetická výchova  (ďalej EV)

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Imatrikulácia prváčok

september

Mgr. Šebešťanová

Prváčky sa predstavujú – kultúrny program

október

Perlová, Mgr. Nežníková, Bc. Ušalová

Vianočné inšpirácie

december

Ing. Hricková

Veľkonočné inšpirácie

apríl

Ing. Hricková

Diskotéka ku Dňu študentstva

november

Mgr. Šebešťanová

Príchod sv. Mikuláša 

december

Mgr. Šebešťanová

Valentínska disco

február

Mgr. Šebešťanová

Záložka do knihy  

september

Mgr. Belejová

Rozlúčka so štvrtáčkami - výzdoba, kultúrny program

máj

Mgr. Jurčiová,Mgr.Šebešťanová

Nechtový dizajn – súťaž

október/november

Mgr. Šebešťanová

Vytvorme si vlastnú galériu

máj

Mgr. Lipnická

Deň mesta Košice – účasť na podujatiach

máj

skupinové vychovávateľky

Cassovia folkfest

jún

skupinové vychovávateľky

 

Telesná výchova  (ďalej TV)

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Volejbalový turnaj ,, O putovný pohár R ŠI“

september

Bc. Ušalová

Sladký deň

november

p. Perlová

Deň mlieka

máj

p. Perlová

Ovocný deň – Namiešaj si smothie

január

p. Perlová

Zeleninový deň – zdravý jedálniček

jún

p. Perlová

Deň zdravej výživy

október

Mgr. Belejová

Vedenie záujmového útvaru Cvičme v rytme

1 x týždenne

Bc. Ušalová

Ping pong day

november

Bc. Ušalová

Švihadlový maratón

marec

Bc. Ušalová

Deň zdravia – športové aktivity

apríl

Mgr. Lipnická

Turnaj - Activity

február

Mgr. Belejová

Relaxačné cvičenia v posilňovni ŠI

denne

Ing. Kuncová

Beh za kozmetickým balíčkom

jún

Bc. Ušalová

Európsky týždeň boja proti drogám - aktivity

november

Bc. Ušalová

Vedenie športovej komisie

mesačne

Bc. Ušalová

Vedenie stravovacej komisie

mesačne

p. Perlová

Cukrík za cigaretu – deň bez tabaku

máj

p. Perlová

 

Pracovná výchova (ďalej PV)

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Prevzatie inventára do spoločnej opatery

september

skupinové vychovávateľky

Príprava informačného panelu žiackej rady

september

Ing. Lukáčová

Jesenné aranžmán

október

Mgr. Šebešťanová

Medovníkové variácie

december

p. Perlová

Vedenie kroniky

celoročne

Mgr. Lipnická

Maľovanie vajíčok, jarné aranžovanie

marec

Ing. Hricková

Úprava a dekorovanie tričiek

jún

Ing. Hricková

Vyrob si svoje bijou

február

Mgr. Jurčiová

Vedenie záujmového útvaru Keramika a šperky

1x týždenne

Mgr. Jurčiová

Vedenie záujmového útvaru  Spoza objektívu

1x týždenne

Mgr. Belejová

Vedenie výtvarného záujmového útvaru Kreatívne ruky

1x týždenne

Ing. Hricková

Internátne selfie

október/máj

Mgr. Belejová

Vedenie technickej komisie                             

mesačne

Mgr. Belejová

Vedenie a aktualizácia fotonástenky - vestibul

mesačne

Ing. Lukáčová

 

Ekologická výchova (ďalej EKV)

Názov podujatia

Termín

Zodpovedný

Úprava areálu ŠI

október, máj 

Ing. Hricková

Vedenie ekologickej komisie

mesačne

Ing. Hricková

Zber vrchnákov z plastových fliaš – súťaž VS

máj

Ing. Hricková

Výstavka ľudovej tvorivosti (kroje)

jún

Ing. Hricková

Vypestuj si svoj kvet - súťaž

máj

Ing. Hricková

Tvorba životného prostredia - interiér

mesačne

skupinové vychovávateľky

Starostlivosť o separovanie

týždenne

skupinové vychovávateľky

Starostlivosť VS o areál ŠI

denne

skupinové vychovávateľky

Zvyšovanie ekologického povedomia – výtvar. súťaž

apríl

Ing. Hricková

Starostlivosť o akvárium

denne

Mgr. Nežníková

Starostlivosť o jazierko

denne

Mgr. Jurčiová

Deň vody - bohatstvo minerálnych vôd

marec

p. Perlová