Koncepcie rozvoja vzdelávania

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Pedagogicko- organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školský rok 20120/2021

Koncepcia podpory pohybových aktivít obytavateľov KSK 2020-2025

Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách KSK

Dodatok č. 5 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách KSK

Akčný plán práce s mládežou KSK na školské roky 2017/2018 a 2018/2019

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2015-2020

Koncepcia odborného vzdelávanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

Koncepcia rozvoja športu KSK