Koncepcie rozvoja vzdelávania

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Pedagogicko- organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školský rok 2018/2019

 

Akčný plán práce s mládežou KSK na školské roky 2017/2018 a 2018/2019

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2015-2020

Koncepcia odborného vzdelávanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

Koncepcia rozvoja športu KSK