O stravovaní

 

 

Stravovanie žiačok je zabezpečené vo vlastnej jedálni s kuchyňou. 
Jedáleň ponúka stravovanie v príjemnom prostredí a v dobrej kvalite, rešpektujúc súčasné trendy výživy.
 
POZOR ZMENA: S účinnosťou od 01.09.2019 v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach je výška finančného limitu na nákup potravín hradeného zákonným zástupcom žiaka a výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady následovná:

                                     

 
 
 
 
 
 
 
Pripomienky a návrhy k strave môžu žiačky predložiť na zasadnutí stravovacej komisie, ktorá sa pravidelne schádza za účasti vedúcej školskej jedálne a stravovacích referentov výchovných skupín.
 

Informácie k platbe:

 - poplatky žiadame uhrádzať len bezhotovostným platobným stykom (bankový prevod alebo trvalý príkaz)

 najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platba uhrádza 

- číslo účtu ubytovanie: SK92 8180 0000 0070 0021 2654

- variabilný symbol: dátum narodenia žiačky v tvare DDMMRRRR (napr. 01102002)

- špecifický symbol pre platbu bankovým prevodom: aktuálny mesiac a rok v tvare MMRR (napr. 0921) - pri platbe trvalým príkazom sa neuvádza

- v poznámke uviesť meno a priezvisko žiačky. 

- v prípade, že si zákonný zástupca vyberie možnosť platenia trvalým príkazom uhrádza mesačný paušál vo výške 80,00 €/mesiac vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

Preplatky budú vrátené na konci školského roka, pri odchode žiačky z ŠI alebo pri vysokom preplatku (nad 100,00 €).

 
Ceny a časy výdaja jedál sú platné do odvolania.
 

Diétne stravovanie:

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 140 ods. 5 je možné poskytovať diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov v školskej jedálni pri Gymnáziu, Šrobárová 1, Košice (obedy) a v školskej jedálni pri Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice (celodenné stravovanie).

V školskom stravovacom zariadení, ktoré bude zabezpečovať diétne stravovanie sa budú pripravovať tri druhy diét:
1. diéta šetriaca
2. diéta diabetická
3. diéta bezgluténová – bezlepková

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre žiaka sa informujte u vedúcej stravovacej prevádzky, tel:055/6433886

 

Zásady na zostavanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania