O stravovaní

 

 

Stravovanie žiačok je zabezpečené vo vlastnej jedálni s kuchyňou. 
Jedáleň ponúka stravovanie v príjemnom prostredí a v dobrej kvalite, rešpektujúc súčasné trendy výživy.
 
POZOR ZMENA: S účinnosťou od 01.09.2019 v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach je výška finančného limitu na nákup potravín hradeného zákonným zástupcom žiaka a výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady následovná:

                                     

 
 
 
 
 
 
 
Pripomienky a návrhy k strave môžu žiačky predložiť na zasadnutí stravovacej komisie, ktorá sa pravidelne schádza za účasti vedúcej školskej jedálne a stravovacích referentov výchovných skupín.
 

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu SK92 8180 0000 0070 0021 2654 alebo poštovou poukážkou.

Preplatky za stravu počas školského roka sú odrátané v nasledujúcom mesiaci. V mesiaci jún sa preplatky vyplácajú len žiačkam, ktoré vystúpia zo školského internátu. Žiačkam, ktoré sú prijaté do školského internátu aj na budúci školský rok budú preplatky za mesiac jún zohľadnené (odrátané) v októbrovom šeku. 

Ceny a časy výdaja jedál sú platné do odvolania.
 

Diétne stravovanie:

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 140 ods. 5 je možné poskytovať diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov v školskej jedálni pri Gymnáziu, Šrobárová 1, Košice (obedy) a v školskej jedálni pri Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice (celodenné stravovanie).

V školskom stravovacom zariadení, ktoré bude zabezpečovať diétne stravovanie sa budú pripravovať tri druhy diét:
1. diéta šetriaca
2. diéta diabetická
3. diéta bezgluténová – bezlepková

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre žiaka sa informujte u vedúcej stravovacej prevádzky, tel:055/6433886

 

Zásady na zostavanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania