O stravovaní

 

 

Stravovanie žiačok je zabezpečené vo vlastnej jedálni s kuchyňou. 
Jedáleň ponúka stravovanie v príjemnom prostredí a v dobrej kvalite, rešpektujúc súčasné trendy výživy.
 
POZOR ZMENA: S účinnosťou od 01.09.2018 v zmysle rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s VZN Košického samosprávneho kraja č.13/2016 a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach je výška finančného limitu na nákup potravín hradeného zákonným zástupcom žiaka a výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady následovná:

                                     

 
 
 
 
 
 
Pripomienky a návrhy k strave môžu žiačky predložiť na zasadnutí stravovacej komisie, ktorá sa pravidelne schádza za účasti vedúcej školskej jedálne a stravovacích referentov výchovných skupín.
 

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu SK92 8180 0000 0070 0021 2654 alebo poštovou poukážkou.

Ceny a časy výdaja jedál sú platné do odvolania.
 

Diétne stravovanie:

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 140 ods. 5 je možné poskytovať diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov v školskej jedálni pri Gymnáziu, Šrobárová 1, Košice (obedy) a v školskej jedálni pri Športovom gymnáziu v Košiciach, Trieda SNP 104, Košice (celodenné stravovanie).

V školskom stravovacom zariadení, ktoré bude zabezpečovať diétne stravovanie sa budú pripravovať tri druhy diét:
1. diéta šetriaca
2. diéta diabetická
3. diéta bezgluténová – bezlepková

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre žiaka sa informujte u vedúcej stravovacej prevádzky, tel:055/6433886