Pre rodičov

 
1. Starostlivosť o žiačky je 24 – hodinová:
      denná služba 6.00 – 14.00 hod.
      skup. vychovávatelia 14.00 – 22.00 hod.
      nočná služba 22.00 – 06.00 hod.
 
    
2. Príchod žiačok do ŠI v nedeľu je od 15.00 do 21.00 hod. Povolený príchod žiačok do ŠI v nedeľu do 22.00 hod. je na písomné požiadanie rodiča, s uvedením dôvodu. 
    
3. Povolený príchod žiačok do ŠI v pondelok ráno / resp. priamo do školy/ je na písomné požiadanie rodiča s  uvedením dôvodu. 
    
4. Celodenná suchá strava v piatok / z dôvodu odchodu domov/ je na písomné požiadanie rodiča. 
    
6. Odhlasovanie zo stravy len v prípade choroby, resp. ospravedlnenej neprítomnosti 1 deň vopred aj telefonicky do 22.00 hod. na tel. číslo 055/6433886. 
    
7. Telefonické odkazy odovzdávať len skupinovej vychovávateľke, prípadne službukonajúcej vychovávateľke. 
    
8. Choré žiačky odchádzajú domov. Ak ochorie žiačka doma, neposielať chorú do ŠI, ale jej nemoc ihneď telefonicky oznámiť na tel. č. 055/ 6433886 
    
9. Každá žiačka má mať svoje lieky, ktoré užíva, o čom treba upovedomiť skupinovú vychovávateľku, ďalej má mať základné lieky od bolesti, teploty, vitamíny atď. Akékoľvek zdravotné ťažkosti neodkladne hláste skupinovej vychovávateľke. 
    
10. Žiačka odíde domov počas týždňa neplánovane len s povolením p. vychovávateľky na písomné požiadanie rodiča žiačky e-mailom. Pokiaľ rodič vie vopred príčinu žiačkinej neprítomnosti, zabezpečí doručenie písomného ospravedlnenia školskému internátu.
(Ospravedlnenie neprítomnosti žiačky v ŠI - tlačivo)
 
    
11. Žiačky môžu prijímať telefonáty / 055/6433886/ v čase od 15.00 hod. do 19.00 hod. 
    
12. 
Ak chce rodič žiačky ukončiť pobyt žiačky v školskom internáte zašle do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu ukončenia pobytu písomnú  žiadosť školskému internátu.
 
    
13. Pri nástupe do ŠI je potrebné priniesť lekárske potvrdenie a prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  prostredia.