Zákazky s nízkou hodnotou

Oprava okien v budove ŠI Považská 7, Košice

Predmetom tejto zákazky je demontáž pôvodných okien a montáž nových plastových okien, odvoz a likvidácia starých okien a parapetov na skládke odpadov, murárske práce okolo okien vrátane maľovky,  dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 6 – Nákres okien