Zákazky s nízkou hodnotou

Dodávka elektrickej energie - zákazka nebola vyhlásená z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa  verejné obstarávanie malo vyhlásiť (§ 57 ods. 2 zákona o VO)

Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu pre Školský internát Považská 7, Košice od 01. 03. 2022 do 28. 02. 2023 na 1 odberné miesto (OM) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.

Zákazka realizovaná prostredníctvom systému EKS www.eks.sk pod číslom Z2022955. 

 

Spracovanie komplexnej účtovnej agendy - RO - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je spracovanie komplexnej účtovnej agendy Školského internátu Považská 7, Košice 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

 

Potravinársky tovar - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie potravinárskeho tovaru do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice. 

 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

Ovocie a zelenina - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie čerstvého ovocia a  zeleniny do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice. 

 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

Mliečne výrobky - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mlieka a mliečnych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.   

Výzva na zaslanie cenovej ponuky 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

Pekársky tovar - UKONČENÉ    

Predmetom tejto zákazky je dodanie pekárskych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.   

 Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

 Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

 Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

 Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

 Mäso a mäsové výrobky  - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

 Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

 Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

 Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

 Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

Pranie a žehlenie bielizne - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je pranie a žehlenie posteľnej bielizne pre ŠI Považská 7, Košice.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

ŠATNÍKOVÉ SKRINE DO ŽIACKYCH IZIEB  - UKONČENÉ

 Predmetom tejto zákazky je výroba, dodanie a montáž 72 ks šatníkových skríň do žiackych izieb ŠI Považská 7, Košice.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Cenová ponuka

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy

 

Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru - UKONČENÉ

Oznámenie o zmene v špecifikácii predmetu zákazky a o posunutí lehoty na predloženie cenovej ponuky

 

Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru 

- UKONČENÉ

Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a rozmiestnenie nábytku na mieru do kancelárií školského internátu. Predmet zákazky sa požaduje dodať na základe Špecifikácie predmetu zákazky a vizuálneho návrhu predmetu zákazky.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky - kancelária č. 1

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky - kancelária č. 2

 

 

Rekonštukcia budovy školského internátu - PD - UKONČENÉ

Predmetom zákazky je dodanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy školského internátu a súvisiacich služieb (inžinierska činnosť a autorský dozor) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3 – Návrh zmluvy

 

 

Mrazené výrobky, ryby a hydina - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mrazených výrobkov, rýb a hydina do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Vinylová podlaha do žiackych izieb - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie vinylovej podlaha do žiackych izieb, vrátane dopravy namiesto plnenia.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Cenová ponuka

 

Stravné poukážky - UKONČENÉ

 Predmetom tejto zákazky je je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných lístkov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov víťazného uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Cenová ponuka

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy

 

Strojové vybavenie školskej jedálne - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodávka strojového vybavenia do školskej jedálne pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Oprava podláh v žiackych izbách - UKONČENÉ

 Predmetom tejto zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s opravou podláh v žiackych izbách na 2. poschodí školského internátu.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky - rozpočet

 

 

ŠATNÍKOVÉ SKRINE DO ŽIACKYCH IZIEB  - UKONČENÉ

 Predmetom tejto zákazky je výroba, dodanie a montáž 84 ks šatníkových skríň do žiackych izieb ŠI Považská 7, Košice.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Cenová ponuka

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy

 

Strojové vybavenie školskej jedálne - Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Predmetom tejto zákazky je dodávka strojového vybavenia do školskej jedálne pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

Spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO   - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je spracovanie komplexnej účtovnej agendy pre ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

 

Mäso a mäsové výrobky   - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je dodanie mäsa a mäsových výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Pekársky tovar   - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je dodanie pekárskych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Ovocie a zelenina   - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je dodanie ovocia a zeleniny do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Mrazené výrobky    - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mrazených výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Mliečne výrobky   - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mliečnych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Potravinársky tovar  - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je dodanie potravinárskych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

Dezinfekcia priestorov školského internátu - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky dezinfekcia priestorov Školského internátu Považská 7, Košice

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Cenová ponuka

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy

 

Vinylová podlaha do žiackych izieb - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je dodanie vinylovej podlaha do žiackych izieb, vrátane dopravy namiesto plnenia.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Cenová ponuka

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

KANCELÁRSKE STOLY S KONTAJNERMI - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kancelárskych stolov s kontajmermi.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Cenová ponuka

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

ŠATNÍKOVÉ SKRINE DO ŽIACKYCH IZIEB - UKONČENÉ

 

Predmetom tejto zákazky je výroba, dodanie a montáž šatníkových skríň do žiackych izieb ŠI Považská 7, Košice.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Cenová ponuka

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy

 

Stoly a stoličky do školskej jedálne - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodávka jedálenských setov pozostávajúcich z 1 ks stola a 4 ks stoličiek, vrátane dopravy na miesto plnenie, t. j.  do ŠI Považská 7, Košice.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Cenová ponuka

Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky

 

Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte   -  UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodávka a montáž osobného výťahu a vodiacich častí podľa príslušných platných právnych predpisov, pozostávajúca najmä z vypracovania návrhu riešenia, vypracovania nevyhnutnej technickej (projektovej) dokumentácie a nevyhnutnej inžinierskej činnosti, vrátane zamerania pôvodného výťahu a keď je to potrebné, aj zabezpečenie všetkých podkladov pre stavebné povolenia, demontáže existujúceho osobného výťahu a jeho ekologickej likvidácie, komplexnej dodávky a montáže osobného výťahu v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, STN a EN normami, s uskutočnením komplexných stavebných a montážnych prác vrátane realizácie a revízie elektrickej prípojky k výťahu a kompletnej elektroinštalácie. Zabezpečenie pravidelného technicko-profylaktického servisu, odborných prehliadok a odborných skúšok minimálne po dobu záruky .

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Krycí list rozpočtu

 

Spracovanie komplexnej účtovnej agendy   - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je spracovanie komplexnej účtovnej agendy pre ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

 

Mäso a mäsové výrobky   - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mäsa a mäsových výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Pekársky tovar   - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je pekárskych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Ovocie a zelenina   - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie ovocia a zeleniny do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Mrazené výrobky    - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mrazených výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Mliečne výrobky    - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie mliečnych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

Potravinársky tovar  - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je dodanie potravinárskych výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

Písacie stoly do žiackych izieb - UKONČENÉ

Predmetom tejto zákazky je výroba, dodanie a montáž písacích stolov do žiackych izieb ŠI Považská 7, Košice.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 - Cenová ponuka

Príloha č. 6 - Návrh zmluvy

 

 

 

Štruktúrovaný bezpečnostný systém - UKONČENÉ

Predmetom zákazky je vybudovanie štruktúrovaného bezpečnostného systému pre objekt Školský internát, Považská 7, Košice – dodanie vrátane dopravy, montáže, inštalácia a zaškolenia. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

 

Stravné poukážky - ukončené

Predmetom tejto zákazky je dodanie stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa.  

Zákazka je realizovaná prostredníctvom systému EKS - www.eks.sk 

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

 

Mäso a mäsové výrobky  - ukončené 

Predmetom tejto zákazky je dodanie mäsa a mäsových výrobkov do školského stravovacieho zariadenia pri ŠI Považská 7, Košice.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 

<a href="uploads/Verejné%20obstarávanie