Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov:  Školský internát Považská 7, Košice
Adresa: Považská 7, 040 11  Košice
IČO:      00606821
Telefón: +421 55 644 14 05, +421 55 643 38 86
E-mail:  sipovke@sipovke.sk

Zodpovedná osoba

Ing. Karolína Kacsenyáková
Kontakt: +421 55 644 14 05
Mail: sipovke@sipovke.sk

Účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené

Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27
IČO:     36 064 220

Podateľňa

Pondelok – Štvrtok    8:00 – 15:00
Piatok                       8:00 – 14:00

Webové sídlo

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

E-mailové kontakty

Všeobecne     
statny.dozor@pdp.gov.sk 
Pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
info@pdp.gov.sk
Webové sídlo
webmaster@pdp.gov.sk
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
(adresa je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité)
ochrana@pdp.gov.sk

Telefonické kontakty

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
+421 2 32313220
utorok a štvrtok v čase 8:00 – 12:00
Sekretariát predsedu úradu
+421 2 32313211
Sekretariát úradu
+421 2 32313214
Hovorca
+421 910 985794

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
  • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (PDF — 81,8 kB).

Právo vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom

V zmysle ustanovení druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) má dotknutá osoba právo žiadať od prevádzkovateľa:

  • prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (pozri § 61 Zákona),
  • ich opravu (pozri § 62 Zákona),
  • vymazanie (pozri § 62 Zákona) alebo
  • obmedzenie ich spracúvania (pozri § 62 Zákona).

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov - spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v informačných systémoch ŠI - v zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Registratúrny plán, na ktorý sa čl. 13 odkazuje 
 
Možnosti odvolania udeleného súhlasu